Regulamin Promocji „Słoneczna Promocja PolSun!”

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja „Słoneczna Promocja PolSun!” zwana dalej Promocją.

§2

Organizator Promocji

 1. Organizatorem promocji jest firma Cogitary Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Skwer Ks. Kar. S. Wyszyńskiego 5/7, 01-015 Warszawa, działająca pod marką Polsun.pl, zwaną dalej Polsun.
 2. Sprzedaż promocyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie prowadzona jest za pośrednictwem konsultantów Polsun, na terenie województwa Wielkopolskiego.

§4

Okres trwania promocji

 1. Promocja rozpoczyna się z dniem 22.06.2020 i trwa do dnia 31.07.2020 włącznie.

§5

Uczestnictwo w promocji

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie możliwości prawnych i technicznych zawarcia ww. Umowy Zakupu oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznej o mocy od 6 do 10kWp.
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania promocji skutecznie zawrze Umowę Zakupu oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznej, o mocy od 6 do 10kWp, za pośrednictwem Polsun.

§6

Szczegóły promocji

 1. Promocją objęty jest zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy od 6 – 10kWp spełniający następujące warunki:
  1. W okresie trwania promocji, Uczestnik zawrze skutecznie Umowę Zakupu oraz Montażu Instalacji Fotowoltaicznej, o mocy od 6 – 10kWp za pośrednictwem Polsun (dalej Umowa).
  1. Uczestnik dokona samodzielnie lub z pomocą konsultantów Polsun zgłoszenia przyłączenia ww. Instalacji Fotowoltaicznej do właściwego względem lokalizacji Zakładu Energetycznego.
  1. Uczestnik zrealizuje obowiązek zapłaty w terminach wskazanych w Umowie. Za termin zapłaty uznaje się termin księgowania należnej kwoty przez bank, na rachunku wskazanym w Umowie.
 2. Promocja polega na udzieleniu rabatu na zakup  Instalacji Fotowoltaicznej o wartość odpowiednio:
  1. 1000PLN w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy od 6 – 6,99kWp,
  1. 1200PLN w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy od 7 – 7,99kWp,
  1. 1400PLN w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy od 7 – 7,99kWp,
  1. 1600PLN w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy od 8 – 8,99kWp.
  1. 1800PLN w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy od 9 – 10kWp.

w formie Elektronicznej Karty Podarunkowej zasilonej równowartością kwoty ww. rabatu.

 • Wartość środków przypisanych do Elektronicznej Karty Podarunkowej nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Zasady wykorzystania Elektronicznych Kart Podarunkowych określa regulamin ich wydawcy, dostępny pod adresem: https://www.euro.com.pl/cms/karta-podarunkowa-klient-biznesowy.bhtml
 • Elektroniczna Karta Podarunkowa, zasilona wartością udzielonego rabatu, zgodnie z zasadami określonymi w §6. pkt 2. będzie przekazana uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego w Umowie adres e-mail lub nr. telefonu komórkowego, po potwierdzeniu przyłączenia Instalacji Fotowoltaicznej przez Zakład Energetyczny.

§7

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Uczestnicy promocji mogą składać reklamacje dotyczące przebiegu promocji w ciągu 30 dni od daty jej zakończenia, tj. najpóźniej do 31.08.2020., na adres e-mail: reklamacje@polsun.pl
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od daty wpływu pisma reklamacyjnego.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu znajduje się na stronie https://polsun.pl
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:
  1. Regulamin Kart Podarunkowych Euro dostępny pod adresem: https://www.euro.com.pl/si_upload/upload_regulaminy/3_2019/Regulamin-EURO_20190301_Zalacznik-F.pdf

4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.