Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookie Aktualna na dzień: 2019-09-12r.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka określa:

 • zasady ochrony prywatności obowiązujące na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: https://polsun.pl, będącej własnością Cogitary Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Skwer Ks. Kar. S. Wyszyńskiego 5/7 01-015 Warszawa, e-mail: biuro@polsun.pl, zwanej dalej Cogitary;
 • zasady korzystania z plików Cookies.

Zasady ochrony prywatności

Administratorem danych osobowych jest Cogitary (dalej: Spółka).
Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Spółkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: polsun.pl i akceptacja postanowień „Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Platformy POLSUN” oznacza zawarcie ze Spółką umowy o świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa handlowego. Wszystkie czynności zmierzające do zawarcia w/w umowy, stanowią podstawę przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klientów (Użytkowników).

Spółka – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej ochrony danych, takich jak minimalizacja zakresu danych, zabezpieczenie procesu przetwarzania danych, tak by spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz chronić prawa osób, których dane są przetwarzane.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

Spółka pozyskuje i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług pośrednictwa handlowego. Kategorie danych osobowych pozyskiwanych przez Spółkę to m. in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres lokalizacji świadczenia usługi instalacji.

W celu przygotowania projektu instalacji, Spółka przetwarza informacje takie jak:
Kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji, gmina, numer działki budowlanej, planowana moc instalacji PV, klasa instalacji, rodzaj instalacji, rodzaj poszycia, kąt nachylenia, wysokość i wymiary dachu, informacje o dostępności sieci WiFi, moc przyłączeniowa instalacji, dostawca prądu, sieć dystrybucyjna, rodzaj taryfy, deklarowane zużycie roczne energii elektrycznej, rodzaj obiektu budowlanego, wysokość obiektu budowlanego, informacje o obiektach ograniczających powierzchnię dachu w tym instalacji odgromowej, oknach dachowych, kominach, masztach, innych elementach mających istotny wpływ na projekt instalacji PV, obiektach zacieniających, kopia umowy kompleksowej, faktury za Energię Elektryczną (energia czynna i dystrybucyjna), lokalizację licznika, lokalizację tablicy rozdzielczej w formie opisowej lub w postaci zdjęć, szkiców, skanów dokumentacji.

Oprócz danych wskazanych powyżej Spółka przetwarza dane pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Spółki, takie jak: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Klient (Użytkownik), systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, z którego składany jest wniosek o wykonanie projektu instalacji PV, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny jakości działania serwisu internetowego Spółki i jego niezbędnych aktualizacji.

Korzystanie z plików Cookies

Strona internetowa Spółki używa technologii plików tekstowych „Cookies”. Cookies zapisywane są na urządzeniu Użytkownika używanego do wyświetlania zawartości strony internetowej Spółki.
Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usług dostępnych na stronie internetowej Spółki. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:

 • spersonalizowania treści reklam,
 • analizy ruchu na stronie internetowej i w Internecie,
 • polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług.


Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na urządzenie Użytkownika ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają na konfigurację urządzenia, nie ingerują w zainstalowane oprogramowanie.
Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na urządzeniu, jednak w takim przypadku niektóre funkcje i usługi realizowane na stronie internetowej Spółki mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Użytkownik.

Na stronie internetowej Spółki stosowane są cztery rodzaje plików Cookies:
session cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej https://polsun.pl;
persistent cookies – stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
third parties cookies – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
Pozostałe informacje na temat cookies.

W przypadku emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Spółka wykorzystuje technologię dostarczaną przez partnerów, m.in. Google, Facebook. Partnerzy Spółki udostępniają ustawienia swoim Użytkownikom, dzięki którym Użytkownik może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Spółki. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są na ich stronach.
Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia wykorzystując funkcjonalność zainstalowanej na nim przeglądarki internetowej.
Cogitary nie bierze uczestnictwa w programach sprzedaży pozyskanych przez siebie danych zarówno podmiotom krajowym jak i zagranicznym.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.


Spółka przetwarza dane Użytkowników wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług zgodnie z poniższymi podstawami do ich przetwarzania:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa handlowego, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • działania reklamowe, promocyjne, marketingowe, oferowanie produktów i usług – na podstawie zgody Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 • obsługa reklamacji, rozstrzyganie sporów, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym zapobieganiu wyłudzeniom;
 • analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie, polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług, cele statystyczne, diagnostyczne i analityczne, zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu zawarcia ze Spółką umowy pośrednictwa handlowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym procesowania zgłoszenia, podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Podanie przez Użytkownika danych osobowych zawsze ma charakter dobrowolny.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

W celu prawidłowego wykonania przez Spółkę usług lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka przekazuje dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:
Partnerzy Spółki – banki, instytucje pożyczkowe, ubezpieczyciele, instalatorzy, z którymi Spółka współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy;
upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków zgodnie z treścią udzielonego w tym celu pełnomocnictwa;

Profilowanie niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy

Spółka profiluje dane Użytkowników. Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez Spółkę zawartej z Użytkownikiem umowy oświadczenie drogą elektroniczną usług pośrednictwa handlowego ze względu na charakter i warunki techniczne świadczenia umowy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

 • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień;
 • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych


Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spółki; Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed jej cofnięciem zgody.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.


Określone powyżej uprawnienia Użytkownik może zrealizować poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Spółki.