Mój Prąd – tura I 2019

Pierwsza tura dotacji w programie „Mój Prąd” już ruszyła, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowanie.

Dla kogo dotacja?

W pierwszej turze programu, o finansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym (ZE), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do infrastruktury ZE energii wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia tj. wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej od 2 – 10kW.

Ile wynosi dotacja?

Wartość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych konkretnej mikroinstalacji podłączonej do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). Wartość maksymalna dotacji dla każdej instalacji wynosi 5000PLN.

Czy dotacja jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

Na dzień powstania niniejszego artykułu, tj. 11.09.2019, NIE!.

art. 21 ust. 1 pkt 129a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie jedynie świadczeń ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy, udzielonych w ramach programów poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Jak złożyć wniosek o dotację?

Komplet dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku można pobrać ze strony: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

Kiedy mogę złożyć wniosek?

Wnioski składa się po zakończeniu projektu. W szczególności wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji.

Polsun Assistance

… a jeśli jesteś naszym Klientem i posiadasz usługę „Polsun Assistance”, komplet dokumentów z Twoim podpisem złożymy za Ciebie!

  • Sprawdzimy poprawność przygotowanej dokumentacji pod względem formalnym i prawnym.
  • Zweryfikujemy czy stan faktyczny instalacji spełnia kryteria uczestnictwa w programie.
  • Dostarczymy korespondencję do NFOŚiGW w kopercie opatrzonej  adnotacją „Wniosek o dotację w programie  Mój Prąd”, by upewnić się, że korespondencja trafi do rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki.