“Mój Prąd” – dotacje do instalacji fotowoltaicznych

Mój Prąd - ruszyła druga tura programu

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już 13 stycznia 2020r ruszyła druga tura programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd. Wnioski w drugiej turze programu mój prąd będzie można składać do dnia 18.12.2020 włącznie. Zasady funkcjonowania programu pozostają bez zmian.

mój prąd

Kluczowe założenia programu Mój Prąd

Dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych (PV) do wysokości 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy 2 – 10kW.

Dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, natomiast wartość kosztów przedstawionych do rozliczenia podatku musi zostać pomniejszona o wartość otrzymanej dotacji.

Dotacja Mój Prąd nie będzie się łączyć z dotacją w programie Czyste Powietrze.

Dotacja w programie Mój Prąd jest nieopodatkowana podatkiem dochodowym. Oznacza to, że wysokość przyznanej dotacji nie zwiększa dochodu podatnika.

Łączny budżet projektu pozostał bez zmian i wynosi 1mld zł. Program będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

Tryb składania wniosku pozostał bez zmian. Wniosek składa się w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez stronę https://gov.pl Złożenie wniosku wymaga posiadanie ważnego konta ePUAP.

Ocena wniosku według kryterium dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami określonymi w programie priorytetowym. Ważną informacją jest fakt, że niespełnienie choć jednego z warunków może doprowadzić do odrzucenia wniosku, o czym wnioskodawca będzie poinformowany na podany we wniosku adres e-mail.

Warto sprawdzić jakie są najczęstsze popełniane błędy we wniosku Mój Prąd i wiedzieć jak ich uniknąć.

Ile kosztuje złożenie wniosku? Usługa jest bezpłatna, nasi konsultanci chętnie pomogą w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku w programie jest zakończenie projektu instalacji fotowoltaicznej, podłączenie do sieci dystrybucyjnej, uzyskanie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym został zainstalowany. Zaświadczenie powinno być opracowane wg oficjalnego wzoru lub równoważnego z nim, czyli posiadać komplet informacji podanych we wzorze.

Regulator dopuszcza możliwość zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej wykonanej samodzielnie przez prosumenta, o ile w chwili instalacji posiadał wszystkie wymagane kwalifikacje.

Dotacja dotyczy wyłącznie nowych instalacji fotowoltaicznych i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Na program można złożyć więcej niż jeden wniosek ponieważ dotacja jest udzielana na konkretną instalację, która jest podłączona do licznika dwukierunkowego w danym punkcie poboru energii.

Wymagane dokumenty do wniosku

Aby otrzymać dotację należy spełnić określone warunki oraz przedstawić stosowną dokumentację:

  • Dowód zapłaty faktury
  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (potwierdzenie montażu licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy)
  • Klauzulę informacyjną dla wnioskodawców programu priorytetowego Mój Prąd

Wniosek można złożyć w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją: Program priorytetowy Mój Prąd lub drogą online na portalu GOV.pl

Dokumenty można odesłać kurierem lub drogą pocztową oraz dostarczyć osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w portierni w godzinach od 8.00 – 15.00. Wniosek może również złożyć pełnomocnik wnioskodawcy.

Masz pytania dotyczące przygotowania i złożenia wniosku w programie Mój Prąd?

Już dziś możesz stać się posiadaczem instalacji fotowoltaicznej z dotacją programu Mój Prąd.

Skontaktuj się z Nami a nasi konsultanci:

  • Pomogą w przygotowaniu i złożeniu wniosku.
  • Sprawdzą poprawność przygotowanej dokumentacji pod względem formalnym i prawnym.
  • Zweryfikują czy stan faktyczny instalacji spełnia kryteria uczestnictwa w programie.
  • Dostarczą korespondencję do NFOŚiGW w kopercie opatrzonej  adnotacją „Wniosek o dotację w programie Mój Prąd”,by upewnić się, że korespondencja trafi do rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki.

Zbuduj z Nami swoją instalację. Bądź ekologiczny i niezależny energetycznie!